På vei til sykehuset

Ambulansetjenesten er den alvorlig skaddes og pårørendes første møte med akuttmedisinsk behandling.

Legevaktlege og ambulansetjeneste 

For alvorlig skadde og deres pårørende er ofte legevaktlege og ambulansetjenesten det første møte med akuttmedisinske ressurs. 

Ambulansetjenesten håndterer alvorlig skadde pasienter sammen med mobil legevakt. Ambulansetjenesten er også det viktige bindeleddet mellom publikum/førstehjelpere, nødmeldetjeneste, primærhelsetjeneste, avanserte prehospitale tjenester, andre nødetater og akuttsykehus med traumefunksjon og traumesenter, siden det er de som oftest transporterer pasienten til sykehus.

Legevaktsordningen yter hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, blant annet ved umiddelbart å rykke ut når det er nødvendig. Den kommunale legen i vakt har det formelle ansvaret for den enkelte pasient frem til annen lege overtar eller ambulansetjenesten kommer til.

Luftambulansetjenesten (LAT) bidrar med avansert prehospital behandling gjennom utrykning med ambulansehelikopter, ambulansefly og legebiler.

Pårørende

Pårørende, barn som pårørende og andre involverte har krav på fortløpende nødvendig informasjon og praktisk hjelp gjennom hele utrednings- og behandlingsforløpet. Er du pårørende, kan du kontakte fastlege, eventuelt legevakt der fastlege ikke er tilgjengelig eller ikke kan hjelpe.

Les mer!