Når noen blir alvorlig skadet og havner på sykehus, er det som livet stopper opp. Men selv om det kan handle om å redde liv, så melder det seg praktiske spørsmål. Nedenfor kan du lese om dine rettigheter som pasient og pårørende. I boksen på høyre side finner du nyttige lenker til utdypende informasjon.

 

Hva med inntekt?

Du må passe på å få en sykmelding fra sykehuset. Du har rettigheter i forhold til sykepenger og stillingsvern. Rettighetene avhenger av hvor lenge du har vært i arbeid før skade og om skaden er en yrkesskade eller annet. Sykepenger kommer delvis fra arbeidsgiveren din og delvis fra NAV.

Mange av oss har forsikringer, enten privat eller gjennom en arbeidsgiver. Du må også huske å melde inn skaden til forsikringsselskapet så tidlig som mulig. Du kan ha rettigheter som kan hjelpe deg i en økonomisk krevende situasjon også tidlig i forløpet.

 

Når barnet ditt er på sykehus

Barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under innleggelsen. Ved alvorlig eller livstruende sykdom skal begge foreldrene kunne få være hos barnet.

Å ha et alvorlig sykt barn er en stor belastning for foreldre. Foreldre som er hos barnet under institusjonsoppholdet skal derfor få avlastning etter behov. De skal ha tilgang til et oppholdsrom hvor de kan være alene, hvile o.l. Helseinstitusjonen skal også tilby foreldrene kontakt med sosionom, psykolog og/eller annet helsepersonell mens barnet er innlagt.

Foreldrene og helsepersonell skal sammen bli enige om hvilke oppgaver foreldre skal utføre mens de er hos barnet. Foreldrene og barnet skal også ha fortløpende informasjon om sykdommen.

Foreldre kan ha rettigheter i forhold til overnatting og dekning av reiseutgifter. Foreldre har rettigheter knyttet til pleiepenger.

 

Oppfølging på hjemstedet


Sykehuset har ansvar for at det blir etablert kontakt med det kommunale hjelpeapparatet når det er behov for oppfølging etter utskriving. Når barn er pasient, gjøres dette i samråd med foreldre/foresatte. Aktuelle samarbeidende instanser er fastlege, hjemmesykepleie, skole, barnehage, helsesøster, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og andre kommunale instanser.