Pårørende, barn som pårørende og andre involverte har krav på fortløpende nødvendig informasjon og praktisk hjelp gjennom hele utrednings- og behandlingsforløpet. Er du pårørende, kan du kontakte fastlege, eventuelt legevakt der fastlege ikke er tilgjengelig eller ikke kan hjelpe. 

Hver enkelt kommune er ansvarlig for å yte psykologisk førstehjelp til pårørende, og har utarbeidet en plan for kriseteam. Kriseteamet vil sørge for alt fra hotellrom og klær til samtale og kobler inn lege der det er behov. Kriseteam skal også avgjøre hvem som er ansvarlig for den videre oppfølgingen, og vedkommende skal ta kontakt med de berørte for å avklare behov for oppfølging.

Barn trenger i særlig grad konkret og forståelig informasjon tilpasset modenenhets- og aldersnivå. Kriseteamet skal  sørge for at pårørende eller barnevern kobles inn. Dersom barna er tilstede i akuttsituasjonen, skal de ha tilgang på en profesjonell voksenperson som kan være sammen med dem hele tiden og forklare hva som skjer, og skjerme ved behov. Barn som har foreldre/omsorgspersoner som havner på sykehus i kortere eller lenger tid, skal så raskt som mulig få anledning til å besøke foreldre/omsorgspersoner og se den voksne sammen med trygge voksne. Barnets øvrige omsorgspersoner må også gis tilstrekkelig informasjon til at de kan ivareta barnet og gi informasjon, både når det gjelder å snakke om den aktuelle hendelsen, men også om forventet videre forløp.

Både voksne og barn som har hatt en aktiv rolle i en akuttsituasjon, for eksempel gjennom å varsle medisinsk nødmeldetjeneste eller å ha bidratt med HLR eller annen førstehjelp, kan også kontakte kommunal helsetjeneste for samtale.

Alt arbeid med barn som pårørende, helt fra kartlegging og tilhørende informasjon til oppfølging skal dokumenteres/journalføres.