Din kommune

Rehabilitering av god kvalitet kan være avgjørende for å sikre deltakelse i samfunnet. Du skal motta gode habiliterings- og rehabiliteringstjenester der du bor – i din kommune.

I Helsedirektoratets Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator fastslås det at pasientens og brukerens behov, ressurser og mål skal være utgangspunktet for tiltak og tjenester i en habiliterings- og rehabiliteringsprosess og i arbeidet med individuell plan og koordinator.

Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» skal ligge til grunn ved kartlegging og utredning av dine rehabiliteringsbehov. «Hva opplever pasient og bruker som verdifullt og meningsfullt?», «Hva erfarer du som utfordringer og hindringer for selvstendighet og ønsket deltakelse?»

Tjenestene du tilbys i hjemkommunen din skal tilpasses dine mål og din opplevelse av helt og meningsfullt liv. Du har krav på individuell tilnærming til din rehabiliteringsplan og du har krav på å få være med å medvirke i planlegging og tiltak. Tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne skal også utformes basert på tverrfaglig vurdering av den enkeltes behov og ressurser. Dette er fastslått internasjonalt gjennom «FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne», artikkel 26.

I Traumeplanen anbefales det at traumesentrene i samarbeid med kommunene definerer standardiserte pasientforløp som gir like rehabiliteringstilbud uavhengig av helseregion. Det skal etableres gode og forutsigbare systemer for oppfølging og samhandling:

  • Tilgjengelige senger/ dagplasser for vurdering og rehabilitering
  • Senfasetilbud med tverrfaglig rehabilitering, tilbys uavhengig av bosted
  • Mestringstilbud for familien (også barn)
  • Tverrfaglig poliklinikk ledet av rehabiliteringsrelevant spesialist.
  • Ambulante rehabiliteringsteam

Pårørende

Pårørende, barn som pårørende og andre involverte har krav på fortløpende nødvendig informasjon og praktisk hjelp gjennom hele utrednings- og behandlingsforløpet. Er du pårørende, kan du kontakte fastlege, eventuelt legevakt der fastlege ikke er tilgjengelig eller ikke kan hjelpe.

Les mer!