Sosionom ved Avdeling for traumatologi, OUS

Sosionom ved Avdeling for traumatologi, OUS

Skrevet av Rachel Jørgensen 

Sosionom Rachel Jørgensen

I mars 2019 opprettet avdeling for traumatologi ved Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål, en sosionomstilling. Sosionomen er 100 % knyttet opp til oppfølging av traumepasienter og deres pårørende.

Avdeling for traumatologi
Avdeling for traumatologi er en fag- og operativ avdeling i Traumesenteret, OUS, med ansvarsområde innen pasientbehandling, forskning, undervisning og kvalitetssikring. Avdelingen skal sikre optimal initial traumebehandling og kontinuitet i den videre tverrfaglige behandlingen og oppfølgingen av traumepasienter ved sykehuset, samt poliklinisk oppfølging. Avdelingen er også sentral i utvikling og implementering av regionalt og nasjonalt traumesystem. Avdelingen er i stadig utvikling og ansettelse av sosionom er et bidrag til den tverrfaglige og helhetlige oppfølgingen av traumepasienter.

Hvem har behov for sosialfaglig oppfølging ? 
Skader etter vold og ulykker er en stor helseutfordring og skadene kan få store konsekvenser både på individ- og samfunnsnivå. Årlig går det rundt 2000 traumealarmer på Ullevål sykehus. Det er likevel langt fra alle pasientene som har behov for og får oppfølging av sosionom. Traumesosionomen følger traumeteamet og de samme pasientene som teamet følger. Sosionomen er med på den daglige visitten, jobber uten henvisning, er lett tilgjengelig for teamet og vektlegger en proaktiv tilnærming til pasient og pårørende.

Typiske tilfeller hvor det er behov for sosionom etter skade er: trafikkulykker, arbeidsulykker, voldshendelser, rehabilitering, vanskelig bo- og hjemmesituasjon, behov for bistand/veiledning ved tilpasning til ny livssituasjon og dersom pasienten har mindreårige barn.

Hvilke sosialfaglige behov melder seg hos traumepasienten?
Å bli innlagt på sykehus etter en ulykke er en akutt hendelse som man ikke har planlagt for. I denne tidlige fasen melder deg seg ofte mange spørsmål.

Sosialfaglig oppfølging på sykehus innebærer informasjon, veiledning, praktisk bistand og støttesamtaler til pasienter og pårørende. Sosionomen har fokus på områdene arbeid, bolig, økonomi, familie og innvirkningen helseutfordringene får på livet forøvrig. En viktig arbeidsoppgave er å samarbeide med andre instanser og koble på personer som kan gi oppfølging etter sykehusoppholdet.

For pårørende til intensivpasienter dreier samtalene seg ofte om veiledning i hvordan sikre det grunnleggende, som at inntekt fortsetter å komme inn og man klarer å betale utgifter for pasienten i perioden vedkommende ikke er i stand til det selv. I tillegg kan også pårørende ha behov for støttesamtaler der tema er hvordan ivareta seg selv og familien på best mulig måte.

Videre arbeid
Overlevende etter skader kan oppleve psykiske og sosioøkonomiske langtidsfølger.  Fokus på de som overlever skader og oppfølging i tiden etter vil kunne være viktig for den enkelte pasient, samt være et ledd i å redusere belastningen på samfunnet.

Avdeling for traumatologi ønsker å fokusere mer på rehabiliteringsfasen. Rehabilitering er en nødvendig helsetjeneste med sterk vekt på forebygging og tidlig intervensjon. Det er kjent at rehabiliteringspotensialet bør utredes tidlig med sikte på tverrfaglig innsats for å gjenvinne funksjonsevne, hindre ytterligere funksjonstap og for å mestre hverdagslivet. Sosionomen vil ha en sentral rolle i dette arbeidet fremover.

www.traumepasient.no er Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi sin brukernettside for traumepasienter, her finner du mer informasjon om muligheter og steder å få hjelp.