Undervisningsfilm om ivaretakelse av barn i akuttsituasjoner

Undervisningsfilm om ivaretakelse av barn i akuttsituasjoner

Undervisningsfilm om ivaretakelse av barn i akuttsituasjoner er nå klar for bruk i ambulansetjenesten og til undervisning. Filmens målsetting er økt fokus på helsepersonells plikt til ivaretakelse av barn i akuttsituasjoner.

Skrevet av Elisabeth Jeppesen

Mange foreldre og omsorgspersoner som rammes av akutt sykdom eller skade, har omsorg for mindreårige barn. Økt kompetanse og mer fokus på hvordan barn bør imøtekommes og ivaretas i slike situasjoner er et behov! De fleste sykehusavdelinger har rutiner for å ivareta denne plikten, men dette er nok ikke like godt implementert utenfor sykehuset (prehospitalt).

BarnsBeste har i samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse derfor utarbeidet en undervisningsfilm som har som målsetting å øke oppmerksomheten og bevisstheten hos prehospitalt personell omkring ivaretakelse av barn som pårørende.

Barn kan være involvert i akuttsituasjoner på flere ulike måter. Barn kan være innringer, pårørende, vitne til en alvorlig hendelse eller direkte involvert. Så mange som 20% av hendelser som blir betegnet som alvorlige, har barn til stede ved hentestedet. Disse hendelsene påvirker barna og kan framstå som skremmende og uforståelige. Dersom barn er til stede i akuttsituasjonen, må de ha tilgang til en profesjonell voksenperson som kan være sammen med dem hele tiden, forklare hva som skjer, og skjerme ved behov. Informasjonen må være tilpasset barnets alder og modenhet.

I følge Nasjonal traumeplan bør barn som har hatt en aktiv rolle i en akuttsituasjon, for eksempel gjennom å varsle medisinsk nødmeldetjeneste, eller bidratt med HLR eller annen førstehjelp, om mulig få en samtale med kommunal helsetjeneste for gjennomgang og videre oppfølging dersom det er behov for dette. Helsepersonell har plikt til å kartlegge om voksne pasienter har barn og barnas omsorgssituasjon når den voksne er syk og ivaretakelse v barn som pårørende er nedfelt i lov. Det kan være av stor betydning at innsatspersonell blir tidlig varslet om det er barn til stede ved en akuttmedisinsk hendelse som kan ha behov for ivaretakelse.

– Barn er sårbare. De vet ikke alltid hvordan de skal oppfatte en akutt situasjon. De vet heller ikke hvem vi er eller hvorfor vi er der. Det er vår jobb å sørge for at barnet blir informert og ivaretatt – også etter at vi reiser til sykehuset med pasienten.

Tom Helge Vik Tollefsrud, Opplæringsleder for ambulansetjenesten ved Sørlandet sykehus

Det er behov for økt kompetanse og mer fokus omkring hvordan barn bør imøtekommes og ivaretas i slike situasjoner. Derfor har BarnsBeste i samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse utarbeidet en undervisningsfilm som har som målsetting å øke oppmerksomheten og bevisstheten hos prehospitalt personell omkring ivaretakelse av barn som pårørende. Det eksisterer kunnskapsbaserte prosedyrer og mye opplæringsmateriell, men til personell med travle dager med stort ansvar og mange arbeidsoppgaver, vil denne filmen bidra til lett tilgjengelig informasjon.

Opplæringsleder for ambulansetjenesten ved Sørlandet sykehus Tom Helge Vik Tollefsrud ser viktigheten av å sørge for at barn blir informert og ivaretatt.

– Barn er sårbare. De vet ikke alltid hvordan de skal oppfatte en akutt situasjon. De vet heller ikke hvem vi er eller hvorfor vi er der. Det er vår jobb å sørge for at barnet blir informert og ivaretatt – også etter at vi reiser til sykehuset med pasienten, sier Tom Helge, som kurser ambulansepersonell i å ta vare på barn som pårørende i akuttsituasjoner.

Ta i bruk opplæringsfilmen og les mer om akuttkortet her!