Tverretatlig Akuttmedisinsk Samarbeid (TAS).

Tverretatlig Akuttmedisinsk Samarbeid (TAS).

Skrevet av Knut Styrkson og Elisabeth Jeppesen

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) har gjennomført i underkant av 800 kurs i tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid (TAS). Omlag 25.000 innsatspersonell fra brann, politi og helse har siden oppstart i 1998 deltatt på disse kursene og interessen har vært, og er fortsatt stor. Det er ikke gjort vitenskapelige studier på effekten av TAS-kurs, men skriftlige tilbakemeldinger fra kursdeltakere og oppslag i media er svært gode. Det er derfor grunn til å tro at effekt av trening i team vil ha en positiv effekt på samhandling og kommunikasjon etter gjennomført kurs.

TAS-konseptet beskriver grunnleggende prinsipper for hvordan innsatspersonell fra politi, brann og helse sammen kan redde liv og begrense skade. Kurset gjenspeiler behovet for tverretatlig samarbeid i de innledende fasene av en hendelse, med vekt på samarbeid, samhandling og samvirke på skadestedet. Felles anvendelse og forståelse av konseptets begreper er sentrale momenter og danner grunnlag for en felles begreps- og situasjonsforståelse.

Sentrale tema i kursene er felles begrepsforståelse, felles situasjonsforståelse, skadestedets ulike faser, strukturerte tilbakemeldinger og skadestedstaktikk. Hensikten er å gi innsatspersonell på skadestedet enkle verktøy for at de skal kunne håndtere aktuelle hendelser på best mulig måte.

Kurset er kunnskapsbasert og alle nye prosedyrer og veiledere er implementert.

I 2017 ble det utviklet et nytt kurskonsept der man gikk over fra et ordinært to dagers kurs med teori og praktiske øvelser, til en dags oppmøtebasert øvelsesdag med en e-læringsmodul i forkant. E-læringen tar mellom to til fire timer og må være fullført og bestått før deltagelse på øvingsdagen. Øvingsdagen arrangeres lokalt og består utelukkende av praktiske øvelser etter en kort introduksjon ved oppstart. Dette gir økt fleksibilitet og tilgang, samt lokal tilpassing til kommunens risiko og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). Hittil har 950 deltakere i 32 kommuner gjennomført kurset. Kurset er tilgjengelig for alle interesserte både i Akuttportalen og NAKOS-portalen, men er i utgangspunktet beregnet på innsatspersonell fra politi, brann og helse.

 

Overgang til e-læring

Et av målene for overgang til bruk av e-læring som forberedelse, hadde bakgrunn i den relativt høye ressursbruken på de ordinære «gamle» kursene. Primære målgrupper for TAS-opplæringen er personell tilknyttet operativ virksomhet i politi, brann og helse, men nettkurset kan også benyttes av andre med tilknytning til fagmiljøene. Tilbakemeldinger fra ulike fora indikerte et behov for ny tilnærming til TAS-opplæringen. Derfor ble kurskonseptet endret til e-læring i forkant av en dags oppmøte med praktiske øvelser.

Det er svært lite teori på øvingsdagen, kun praktiske øvelser slik at dagen utnyttes maksimalt med tanke på ”hands-on” trening. Den oppmøtebaserte opplæringen tillegges størst vekt. Nettkurset er en innføring i lærestoffet, mens oppmøtebasert øvingsdag er grunnopplæring. Praktisk opplæring i et praktisk fag er et viktig pedagogisk prinsipp og læringsutbyttebeskrivelser er utarbeidet i henhold til norsk kvalifikasjonsrammeverk.

Med det nye kurskonseptet har man redusert ressursbruken betraktelig og kurset er gratis for deltakerne. Dobbelt så mange har gjennomført kurset for samme kostnaden som tidligere. Spørsmålet er om man lærer like mye som tidligere?

 

Evaluering

Som metode ble det valgt å bruke elektronisk spørreskjema ved hjelp av Questback. Spørreskjemaet ble utarbeidet i samarbeid med prosjektgruppen. Alle deltakerne i det nye kurskonseptet fikk tilsendt en forespørsel om deltakelse. Vi fikk svar fra 442 av 950 som gir en svarprosent på 47%.

Her refereres resultater fra tre av spørsmålene.
På spørsmålet ”I hvilken grad fungerte e-læringen som forberedelse til øvingsdagen” svarer 78% i stor grad og svært stor grad.
På spørsmålet ”I hvilken grad tror du at det du lærte på øvingsdagen kan være anvendelig i jobben” svarer 93% i stor grad og svært stor grad.
På spørsmålet ”I hvilken grad har øvingsdagen bidratt til og styrke samarbeidet i nødetatene” svarer 90% i stor grad og svært stor grad.

Kurset er pedagogisk tilpasset deltakerne med tanke på læreforutsetninger og differensiering. Man har gått fra å være instruktør til å bli fasilitator og det medfører at man er mer ”hands on” på øvelsene.

Endret kurskonsept gir økt tilgjengelighet og tilpasset opplæring på riktig nivå. Motivasjonen for endringer har alltid et økonomisk insitament, men det viktigste er økt pasientfokus på skadestedet. Målsettingen og vår hypotese er at kombinasjonen av e-læringsbasert og strukturert tverretatlige kurs vil gi økt kvalitet på behandlingen på skadestedet og bidra til økt overlevelse.

Resultatene fra vår undersøkelse viser at det er et behov for denne typen kurs og at kursene er ønsket, spesielt i distriktene.

Det er rimelig å anta at behovet for samhandling vil øke i fremtiden og et «samvirkefag» for nødetatene vil etter hvert tvinge seg fram. Tverretatlige prosedyrer og øvelser vil stå sentralt og TAS-opplæringen vil være et av flere sentrale elementer i samvirkefaget.

Fremtidig utdanning i beredskapsorganisering, operative innsats og skadestedsarbeid bør utvikles i form av et tverrfaglig orientert fagområde innenfor de respektive grunnutdanninger i helsefag og medisin, politi- og brannutdanning.