Førstehjelpsdugnad – Sammen redder vi liv

Førstehjelpsdugnad – Sammen redder vi liv

​Flere skal overleve hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige ulykker. Det er utgangspunktet for «Norges største dugnad». Bedre førstehjelpskunnskap i befolkningen og ny teknologi er de viktigste virkemidlene i Sammen redder vi liv.

Teksten er hentet fra Helsedirektoratets sider Sammen redder vi liv – strategidokument

Norge har en av verdens beste akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Likevel dør det hvert år et betydelig antall mennesker som følge av akutt sykdom eller skade. I tillegg vil mange av de som overlever få varige og alvorlige funksjonstap.

Utfallet ved de mest akutte tilstander avhenger i stor grad av kombinasjonen av tidlig iverksatte førstehjelpstiltak og tidlig diagnostikk og behandling i helsetjenesten. Og det er ikke for få eller for trege ambulanser som er hovedproblemet. Beregninger viser at det ikke er mulig å dimensjonere beredskapen slik at en alltid når fram til pasienten i tide.
Det største potensialet for å øke overlevelse ligger i at publikum og andre ressurser tidlig skjønner når det er alvor, varsler 113 og iverksetter enkle livreddende førstehjelpstiltak med veiledning fra 113 før ambulanse/lege ankommer.

Et hovedmål for Sammen redder vi liv er derfor å mobilisere publikum som akuttmedisinsk ressurs – og samtidig bygge tillit mellom publikum og 113. Publikum kan gjøre en bedre livredderjobb med hjelp og støtte fra 113 – du er aldri alene.

Dugnaden er en kraftsamling som samler frivillige organisasjoner, myndigheter, fagmiljø og stiftelser. Målet er å samle kreftene å få til mer i samspill enn hver for seg. Måler er å involvere alle samfunnssektorer og arenaer og styrke samfunnets samlede kompetanse og beredskap. Helsedirektoratet skal lede og koordinere dette samarbeidet som er unikt både nasjonalt, og internasjonalt.

Gjensidigestiftelsen er en hovedsamarbeidspartner for dugnaden og har så langt bevilget 21,7 MNOK til ulike delprosjekter. I tillegg har Lærdalsfondet kunngjort at de vil bidra med midler til forskning.

Les mer om prosjektet her!